گالری – آیین کوچه گردان عاشق ۱۳۹۴ – ایلام

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.

گالری – آیین کوچه گردان عاشق ۱۳۹۴ – فردوس

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.

گالری – شناسایی ۱۳۹۴ استان یزد – کشتارگاه

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیلک نمایید.   

گالری – آیین کوچه گردان عاشق ۱۳۹۴ – بیابان های شهریار

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.  

گالری – آیین کوچه گردان عاشق ۱۳۹۴

برای مشاهده عکس ها  بروی آرشیو مورد نظر کلیک نمایید.  

گالری – شناسایی ۱۳۹۴ – زمان آباد – شهرری

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیلک نمایید. 

گالری – شناسایی ۱۳۹۴ – استان خراسان رضوی

برای مشاهده بهتر ، بروی آرشیو مورد نظر کلیک نمایید.  

گالری – تئاتر در همایش آیین کوچه گردان عاشق – تهران ۱۳۹۴

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.