گالری – کارتن خواب ها

کوچه گردان عاشق ، فقر و زندگی سخت

گالری – شناسایی ۱۳۹۴ – خاوران

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.   

گالری – شناسایی ۱۳۹۴ – استان کردستان – روستای گاگل

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.

گالری – شناسایی ۱۳۹۴ استان یزد – اکرم آباد

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیلک نمایید.   

گالری – آیین کوچه گردان عاشق ۱۳۹۴ – سیستان و بلوچستان

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس موردنظر کلیک نمایید.  

گالری – شناسایی ۱۳۹۴ – صالحیه

  برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.