گالری – شناسایی کوچه گردان عاشق ۱۳۹۵ – استان اصفهان

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.

گالری – خانه های ایرانی

برای مشاهده بهتر بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.    

گالری – شناسایی ۱۳۹۴ – کن و کوهسار

 برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.

گالری – شناسایی سال ۱۳۹۴ – کبیرآباد – شهرری

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیلک نمایید.  

گالری – شناسایی ۱۳۹۴ – ایلام

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.  

گالری – شناسایی ۱۳۹۴ – زنجان

 برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.

گالری – شناسایی ۱۳۹۴ – کهریزک – بهشت زهرا

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.

گالری – شناسایی کوچه گردان عاشق ۱۳۹۵ – تهران – اسلامشهر/میناآباد

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.   میناآباد

گالری – کارتن خواب ها

کوچه گردان عاشق ، فقر و زندگی سخت