گالری – شناسایی کوچه گردان عاشق ۱۳۹۵- لرستان – کوهدشت/ضرون

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.

گالری – آیین کوچه گردان عاشق ۱۳۹۴ – اهواز

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.

گالری – شناسایی ۱۳۹۴ – تبریز

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید. 

گالری عکس – شناسایی کوچه گردان عاشق ۱۳۹۵ – شهرری / تهران

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک کنید