گالری – کوچه گردان عاشق ۱۳۹۴ تهران – بسته بندی کیسه های مایحتاج

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس ها کلیک نمایید.

گالری – شناسایی ۱۳۹۴ – بیابان های شهریار

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.

گالری – شناسایی کوچه گردان عاشق ۱۳۹۵ – استان تهران

برای دیدن عکس های شناسایی ، بروی آرشیو منطقه مورد نظر خود کلیک نمایید.

گالری – آیین کوچه گردان عاشق ۱۳۹۴ – خرمشهر

برای مشاهده بهتر بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.  

گالری – شناسایی کوچه گردان عاشق ۱۳۹۵- لرستان – کوهدشت/ضرون

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.