گالری – آیین کوچه گردان عاشق ۱۳۹۴ تهران – همایش

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.

گالری – آیین کوچه گردان عاشق ۱۳۹۴ – بیابان های شهریار

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.  

گالری – شناسایی ۱۳۹۴ – استان یزد

برای مشاهده عکسها ، بروی آرشیو مورد نظر کلیک نمایید.

گالری – شناسایی ۱۳۹۴ – خرمشهر

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیلک نمایید.