امسال بیش از ۲۵۰ کیسه مایحتاج در یاسوج توزیع می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری جمعیت امام علی (JIANA) در یاسوج، برآورد می شود که امسال در حدود 250 خانوار تحت پوشش طرح کوچه گردان عاشق قرار بگیرند. مسئول طرح کوچه گردان عاشق در یاسوج...