کیسه های مایحتاج در زنجان در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان پخش...

به گزارش مسئول طرح کوچه گردان عاشق در زنجان، پخش کیسه های مایحتاج در تاریخ 22 تیرماه 1394 مصادف با شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان در زنجان انجام خواهد شد. وی گفت...