پدر خانواده بدلیل فروش مواد مخدر ،محکوم به ۲۵ سال زندان است. مادر برای نگهداری ۵ فرزند ۱۶ و۱۵ و ۱۴ و۱۱ و۳ ساله هیچ درآمدی ندارد. فقط گاهی قالی می بافد و روزانه پول می گیرد. دختر۱۵ ساله بدلیل نداشتن هزینه زندگی ازدواج کرده و یک فرزند هم دارد. همچنین، مادر اعتیاد داشته و ترک کرده.