قد و قامتشان بیشتر از ده دوازده سال را نشان نمی دهد ولی اگر به دستانشان نگاه کنی،  در می یابی این دستان متعلق به کودکان دوازده ساله معمولی نیست که با توپ و خودکار یا کنسول بازی در ارتباط است؛ این دستان از آن یک مرد است که اگر کار نکند خانواده بی سر پناه و بی آذوغه می ماند، اینها دستان مردی است که چرخ دنده ی زندگی را به زحمت می گرداند …

 

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here