خانواده‌ای هفت‌نفره با چهار پسر و یک دختر شناسایی شدند. خانواده‌ای افغان که سه ماه پیش به ایران آمده‌اند و با یک خانواده‌ی دیگر در یک‌ خانه زندگی می‌کنند. بچه‌ها همگی به مدرسه می‌رفتند اما از وقتی به ایران آمده‌اند به دلیل نداشتن کارت شناسایی نتوانستند به مدرسه بروند. پدر کارگر است اما کارش همیشگی نیست. خانه برق و آب و گاز دارد و وسایل زندگی‌شان هم با کمک دیگران و یا از کوچه و خیابان تأمین‌شده است. نیاز به کمک برای تحصیل بچه‌ها و همچنین کارت شناسایی دارند. مستحق دریافت کیسه غذایی هستند.