پای درد هایشان بایستیم

0
3

چهره پیر و فرسوده مادر و اشکهای روی گونه اش واقعا من رو تحت تاثر قرار داده بود، مادری که باید در پیری تحت مراقبت فرزندان خود باشد و مورد مهر آنان قرار گیرد، مجبور بود پنج نوه قد و نیم قد خود را نگهداری کند و بدون هیچ درآمدی، آنها را  سرپرستی کند؛ نوه هایی که پدرانشان در زندان بسر می بردند و مادرانشان نیز آنها را رها کرده اند.

کجا باید این درد را فریاد کرد؟ چه کسی مقصر این ماجراست؟

بیایید در مقابل درد همدیگر بی تفاوت نباشیم …

========================

دردنامه یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان , اصفهان – ۱۳۹۵

8