فقر , این واژه ی پر معنا

0
8

پدیده “فقر اقتصادی” مکمل “فقر فرهنگی” است.هرکجا یکی از آنها باشد دیگری هم می آید.جامعه ای که مردم آن نگاه طبقاتی دارند و عده ای را فقیر و نیازمند می دانند باید هم با آسیب هایی چون کودکان کار رو به رو شوند. مسئولیت اجتماعی تنها این کمک های اقتصادی نیست. شریعتی می گوید:فقر گرسنگی نیست،عریانی هم نیست،فقر چیزی را “نداشتن” است،فقر ذهن ها را مبتلا می کند،…فقر شب را بی غذا سر کردن نیست،فقر روز را بی اندیشه سر کردن است. حضور در این جمع ها،تمرینی است که “درد مشترک” اجتماعی را ابتدا بشناسیم،سپس با “رزم مشترک” در پی حل آسیب ها باشیم،تجربه کسب کنیم و آن تجربیات را به نسل بعد منتقل کنیم،بلکه فردایی بهتر و برابر را شاهد باشیم.

======================

دردنامه یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق , سمنان – ۱۳۹۵

2