در متن حاشیه ها

0
7

می گویند آب آبادانی است، در این حبیب آباد هم از وقتی کم آبی شده، زمین های کشاورزی دیگر باری ندارند و بار زندگی بر دوش کشاورزانی است که حالا باید بدنبال کارگری باشند.

خانه ها بیشتر بافتی قدیمی و کاهگلی دارند و سبک زندگی هنوز پایبند سنت هایی است که ازدواج های فامیلی و ازدواج دختران در سنین پایین از نمود های آن است.

خدا را شاکریم که هنوز اعتیاد گریبان همه جواناشان را نگرفته اما افسوس برای آن تعداد جوانانی که درگیر اعتیاد شده اند.

پا فراتر از مرزهای ساختگی متن و حاشیه­ها گذاشتن و با کمک به مناطقی اینچنین، خواهیم دید که فقر ندانستن ها و در حاشیه قرار گرفتن ها جای خود را به آبادانی خواهد داد و راه پیشرفت و امید به آینده را نیز بر آنها می گشاید.

دردنامه یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، حبیب آباد، اصفهان، ۱۳۹۵

4