برکت لبخند یک انسان

0
6

و درون تو جهانیست بی پایان, خودت را دریاب. گاهی با تلنگری راهی پیدا میکنی به ‌کشف خودت. آنجاست که میفهمی عجب آدم معرکه ای میتوانی باشی .

چقدر میتوانی خوشحال باشی وقتی دیگری را خوشحال میبینی و زندگیت چقد زیباتر میشود از برکت لبخند یک انسان و به خودت افتخار میکنی که انسانی و طریق آدمیت میدانی.

====================

دردنامه یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق , بومهن – ۱۳۹۵

9