خاطرات

برایشان یک بیت شعر باش !

میخواهم تو را ببرم درون کوچه پس کوچه های شهری که بچه هایش رنج میکشند از اعتیاد و فقر و‌گرسنگی .

دلت جا دارد برای دیدن غصه های پدر و اشک‌های مادر؟

تو که طبیعت را میبینی طبع هنریت گل میکند، برای این کودکان چه میخواهی بسرایی؟؟

تاب می آوری بین این همه‌رنج؟

شعر نمی خواهند.

قدمی بردار و دستی را بگیر…

آنوقت خودت میبینی که موضوع شعر یک کودک میشوی …

====================

دردنامه یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق , بومهن – ۱۳۹۵

5