باید سراپا گوش شوی برای شنیدن

0
5

امان از این دنیای کودکان معصوم،

امان از این دردهایشان،

امان از این دستهای بزرگ نشده و بزرگی کرده…

امان از درد قلب کودکانی که در کنارم درد کشیدند و نفهمیدم…

من درد می کشم ازاینهمه فریادی که شنیده نمیشود .

من…

خودت ادامه اش را بنویس…!

======================

دردنامه یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق , یک تیر-زنجان-سایان – ۱۳۹۵

1