کلمه ی روزمره ای برای ما و یک آرزو برای خیلی ها

0
2

اولین بار بود که به درمانگاه می آمدند. اما این اولین بار آمدن دال بر این نبود که تا به حال مریض نشده بودند…

عکس های مغز و کلیه و قلب روی در و دیوار حسابی سرگرمشان کرده بود و بر سر اینکه مغز کدامشان بزرگتراست با هم شوخی می کردند.

صدای خنده هایشان درمانگاه را پر کرده بود، اما انقدر شیرین بودند که کسی نمیخواست صدایشان کمرنگ شود.

جواب آزمایش هرسه یکی بود؛ “سوء تغذیه”

غذا، غذا، غذا….

کلمه ی روزمره ای برای ما و یک آرزو برای خیلی ها، اما نه خیلی دور از ما، دقیقاً کنارمان….

==============================

دلنوشته یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، اسلامشهر، ۱۳۹۵

1