وسایل بازی کودکان !!!!

0
5

در گیر و دار ذهن خود بودم و در عالم کودکی سیر می کردم، مروری بر وسایل بازی خود داشتم که چقدر لذت داشت. ناگهان از جلو چشمم، دو دختر زیبا بدون کفش رد شدند، توجهم از زمین کثیف و پر از آشغال به این زیبایی های مطلق خداوند جلب شد، داشتند بازی می کردند، ۴ الی ۵ سال داشتند،

به نظرتان با چه بازی می کردند؟

شاید بگویید با عروسک و …

اما !

وسایل بازی این کودکان:

مقداری شلنگ، آشغالی که فراوان یافت می شد؛

و سگی گرسنه که در آشغال ها پرسه می زد و هم بازی این بچه ها بود !!!!

=======================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – سیستان و بلوچستان – ۱۳۹۵

8