معجزه مادری

0
4

معجزه که شاخ و دم ندارد

مثلا همین تو

هر شب در خرابه ای به دور از آبادی شهر

دور سفره ای که پر از خالی است

با تکه ای نان، اگر باشد

پنج فرزندت را سیر می کنی

و تو همیشه همان کسی هستی که هیچ وقت گرسنه نیست

معجزه که شاخ و دم ندارد

تو پیامبری هستی با معجره ای به نام مادری

 =======================

دلنوشته یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، قم،۱۳۹۵

6