قهرمان چهارده ساله ی خانه !

0
4

گفت بیمارم، همسرم هم بیمارِ!

متعجب گفتم پس درآمد؟؟؟

گفت میلادم نان بیار خانه است. و من مات ماندم…

پسری ۱۴ساله که من کودک میدیدمش نان بیار یک خانواده بود…

جبر روزگار از تو مرد ساخته بود ,قهرمان …

===========================

نوشته ی یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق سمنان. ۱۳۹۵

3