شکوفه، زلیخا، خدیجه، عایشه، محمد

0
4

مادری صبور و مهربان با ۵ فرزند …

اسم فرزندانش را می گفت:

شکوفه، زلیخا، خدیجه، عایشه و محمد

اشک از چشمان مادر سرازیر شده بود. شوهرش که فوت شده بود ولی با تمام توان برا چرخاندن چرخ زندگی کار می کرد و خدا را شکر می کرد.

یک سوال : چرا خدا را شکر می کرد، مگر این همه درد و رنج نداشت که خدا را شکر می کرد ؟!

با جان و دل از ما پذیرایی کرد، هر چه داشت برایمان آورد، می دانید که چه آورد؟ هر نفر یک لیوان آب !!!!

=======================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – سیستان و بلوچستان – ۱۳۹۵

7