شعله عزمم را روشن نگه داشتم !

0
4

کوچه به کوچه گشتیم تا رسیدیم به تو، کنارت نشستیم و درد دلت را گوش دادیم، و اینک، با کوله باری از چرا ها باز می گردیم. شعله ی عزمی در دلمان سر می کشد، نمی دانم کدام دردت را درمان میکند اما .. نمی گذارم خاموش شود.. نمی گذارم..

======================

نوشته ی یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق سمنان. ۱۳۹۵

6