شاید مدرسه برود، شاید نرود

0
4

پدر بیکار است اما جویای کار. مادر از پدر و مادر پیر و بیمارشان مراقبت می کند.

دو کودک هم دارند. پدر و مادر امید دارند درصورت بهبود شرایط شاید بتوانند دختر هفت ساله خود را به مدرسه بفرستند، اگر این عقب افتادن های اجاره و نگرانی تخلیه خانه هم رفع می شد….

دلنوشته یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، روستای زمان آباد، شهرری،۱۳۹۵

8