سهم تو میان نامردی های روزگار گم شد …

0
4

فقط ۱۴ سال داری دختر!

درخانه ای با دواتاق کوچک. عمو و زن عموی پیر، مادربزرگ بیمارو نحیف و خواهرو برادرهای کوچک.خانه پراز ضایعاتی که پدر برای امرارمعاش جمع کرده.

با اینحال چشمان آرام و معصومت شکایتی نداشت از نبود مرهمی روی اینهمه زخم …

==================================

نوشته ی یکی ازاعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق. سمنان. ۱۳۹۵

2