داغ دلش همیشه تازه بود / عروسکِ خرابه ها آروم خوابیده

0
3

پرده اول :

دیدگان معصومش انگاری میگفت: دست رو دلم نگذارکه دستت را میسوزاند چون داغ خیلی چیزها بر دلم مانده…

پرده دوم :

عروسک قصه ی من ،  گهواره ی خوابت کجاست

قصر قشنگ کاغذی، پولک افتابت کجاست

نوشته ی یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق سمنان.- ۱۳۹۵

4