اعتراف صادقانه

0
5

نمی دانم تا به حال عبارت “اعتراف صادقانه” را شنیده اید یا نه !!!!

با صداقت اعتراف کردن یعنی اینکه با اینکه میدانیم مسئولیت خود را فراموش کرده ایم ولی به آن اقرار می کنیم و آن را می پذیریم.

اقرار می کنم که در حق کودکان این خطه از سرزمینم ظلم شده است

اقرار می کنم که در حق مردم این خطه از سرزمینم بی عدالتی شده است

اقرار می کنم که هنوز که هنوز است این ها به خاطر جهل و ناآگاهی ما انسان هاست

اقرار می کنم که مردمانی، کودکانی، خانواده هایی در سرزمینم هستند که تا به حال به آن ها فکر نکرده ایم و آن ها را ندیده ایم و نشنیده ایم

و باز اقرار می کنم …

=======================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – سیستان و بلوچستان – ۱۳۹۵

4