حاشیه ای که دوست دارد حاشیه بماند…

0
4

کوره های آجرپزی محمودآباد منطقه ای است مملو از معضلات گوناگون. از مسائل ساده مالی تا مسائل پیچیده ی فرهنگی .
اما شاید بتوان گفت اصلی ترین و بنیادی ترین معضل ساکنین کوره ، منطقه ایست حاشیه ای که تمایل و رغبت دارد حاشیه بماند. جامعه ی شهری با رفتارهای ساده انگارانه و کوته بینانه خود کاری می کند که اگر بخواهیم آن را بسیار ساده نام گذاری کنیم همان «گدا پروری» نام می گیرد. در واقع جامعه نه تنها حاشیه را می سازد بلکه با ادامه رفتارهای ترحم آمیز خود کاری می کند که حاشیه نشین راحت ترین راه بقای خود را ماندن در حاشیه بداند.
اساسی ترین نیاز ساکنین امروز کوره های آجرپزی محمودآباد داشتن متولیانی با نگاه بلندمدت است ، که ذاتِ وجودِ «حاشیه» را زیر سوال برند. نه جامعه ای که فکر کند با اعمالی با نگاه کوتاه مدت که تنها برای رفع نیازهای چند روزه ساکنین کوره کافیست ، قدم تاثیرگذاری در بهبود اوضاع برداشته است. ساکنین امروز کوره های آجرپزی بهتر از هر کس دیگری از کمبودها ، معضلات و مخاطرات ماندن در حاشیه جامعه شهری آگاه هستند اما باز هم امن ترین گزینه را ادامه این حاشینه نشینی می دادند. مسئولیت امروز جامعه پدید آوردن گزینه ی دیگری پیش روی حاشیه نشینان است.

=====================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – ۱۳۹۵

3