به نام عشق، به رسم علی

0
7

به نام عشق
به رسم علی
می خواهیم بگردیم امشب را در کوچه های تاریک شهر، تا بشکافیم پیله های تنیده شده به روح آن را…
بگردیم به دنبال پروانه های معصومی ک بی گناه در جهنم جهل میسوزند
به دنبال فرشته هایی که سیب نخورده از زمین رانده شده اند…
به دنبال کودکان مظلوم ایران
میخواهیم امشب بگردانیم قدر مقدر شده این کودکان را به سمت صبحی ک با طلوعش شهر پر میشود از پروانه های رنگارنگ و قدر خود را به سوی یک سال عشق ورزیدن، آگاه شدن و آگاهی بخشیدن…
این شب قدر را به دنبال آن ها میگردیم، آغوش به روی آنها میگشاییم و در خانه ی آنها را میزنیم…
با خود یک کیسه نان میبریم و دو فانوس، چرا که شهر نیازمند نور است تا نان…
براستی یک شب قدر من مساوی میشود با هزار شب درد و رنج تو ؟؟

====================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – ۱۳۹۵

1