بگذار با تو باشم تا خودم را پیدا کنم

0
2

در کوچه پس کوچه ها به دنبال خانه ی مورد نظرمان میگشتیم ؛ قطرات عرق بر پیشانیم نشسته بود . نمیدانم از گرمای نیم روز سمنان بود یا از شرم کوتاهی های که میدیدم ؛ واقعا در اینجا به دنبال چه میگردم در میان این همه تنهایی و بی کسیِ آدم هایی که تنها حق شان زندگی کردن مثل بقیه آدم های دیگر است ؟

دست نیاز مرا پس نزنید که من در پی گمشده خویشم. مرا بپذیر اگر چه دیر آمده ام…

=====================

نوشته یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق , سمنان-۱۳۹۵

9