خودکشی با مواد !

0
4

وارد که شدیم در سکوت سردش معذب بودیم . نگاهمان میکرد و انگار منتظر بود از او چیزی بپرسیم . از ظاهر خانه ش همه چیز معلوم بود . اینکه یکه و تنها ست و همدمی ندارد تا خاطره ای خوش از روز ها بسازند یا حتی چیزی که بشود فهمید این جا یک “زن” زندگی میکند .

با این سوال که همسرش چه کاره است شروع کردیم به حرف زدن . اما …

گفت : شوهرم ؟ اون چند سال پیش با مواد خودکشی کرد . شیشه میکشید و بالاخره هم با همون خودشو کشت !

دیگر ادامه ندادیم . چقدر سخت بود شنیدن خود کشی یک آدم از زبان همسرش آن هم با مواد مخدر.

بی دلیل نبود آن نگاه های سرد و سکوتی که با اشک هم نمی شکست …

================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق , اسلامشهر- ۱۳۹۵

7