آرمان عدالت

0
4

فقر و نابرابری یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی است که بر دیگر آسیب های اجتماع همچون فساد، فحشاء و بزه بسیار اثرگذار است.
“عدالت اجتماعی” واژه ایست که در جهان مدرن امروز نیز هرگز آن را لمس نمی کنیم. عدل و برابری کجاست؟ آیا می توان جهان را بدون فقر متصور شد؟! آیا می توان روشی برای عدالت تئوریزه کرد؟
تاریخ بشری پاسخ های متعددی به سوالات فوق داده است اما هیچکدام به نتیجه نرسیده است و هر روز ریشه های فقر عمیق تر می گردد.
در نگاه خداباورانه، همواره از احسان سخن به میان آمده است: “إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ”
برای انسان اگر عدالت آرمانی آسمانی است اما همواره تلاش برای حل بخش کوچکی از مشکلات و آسیب های اجتماعی همچون فقر، عملی شدنی است.
نه می توان بی آرمان، امیدی به زندگی داشت و نه تا کنون توانسته ایم به آرمان دست یازیم.
علی نماد عدالتخواهی است، اگر به زندگی علی به عنوان مدل و الگو نگاهی بیندازیم، به دیالکتیکی بین آرمان و واقعیت می رسیم.
اگر علی روزها زبان بلاغت و فصاحت و زاهد عبادت است، شبها عاشقانه کیسه بر دوش کوچه گرد شهر می شود به عنوان شهروند نقش خود را در بهبود آسیب اجتماعی چون فقر بازی می کند.
حال عزیزانی پاشنه مردانه خویش را ور کشیده اند و سعی می کنند دردی از جامعه بی روح دوا کنند.
“آیین کوچه گردان عاشق” بانگ جرسی برای عدالت جهانی است. به قول حضرت لسان الغیب “کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست ، این قدر هست که بانگ جرسی می‌آید”
عدالت را شاید تا قرن ها علم و اندیشه بشری نتواند در جهان بگستراند اما در شهر خود به دنبال بانگ جرس این کاروان رهسپار می شویم.

=======================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – ۱۳۹۵

1