گزارش شناسایی سمنان – ۱ / کوچه گردان عاشق ۱۳۹۵

0
3

تعدادی از روستاهای این شهر شناسایی شد و گزارش بقیه ی روستاها ی سمنان در حال تکمیل است.
ساکنین این روستاها هم ایرانی و هم افغان هستند ، مردان بسیاری بیکار هستند و گروهی هم به جمع آوری زباله برای تامین مایحتاج زندگی مشغولند . شغل مذکور باعث آلودگی منازل شده و و این شرایط ،برای سلامتی کودکان خطرناک است.
تعداد زیادی از کودکان فاقد مدارک هویتی هستند و بدین سبب از تحصیل بازمانده اند.

==================

گزارش شناسایی کوچه گردان عاشق – سمنان – ۱۳۹۵

19