کودکم ! گرسنه ای ؟؟؟

0
5

کودکم !
گرسنه ای؟؟؟
مگر به جای شیر و گوشت و نان
دود در دهانت ریخته اند؟؟؟
مگر به جای پرسیدن از صورت رنگ پریده و چشم های بی نورت
به دست های ضعیف و کوچکت، به جرم ساقی افیون بودن ،دستبند زده اند ؟؟؟؟
کودکم!
گرسنه ای؟؟؟
مگر علی را از تاریخ گرفته اند؟؟؟؟

=================
نوشته یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، شهریار-تهران -۱۳۹۵

10