متن – حاشیه

0
6

حاشیه نزدیک است،
همین جا در فاصله دو متری من،
آنجا که تو ایستاده ای،
لعنت به عصرآهن که مبدا این فاصله است،
فاصله ای به عرض دو متر و به عمق هزاران هزار فرسنگ،
کافی ست که دستم را دراز کنم،
تو همین جایی در دو قدمی من،
لعنت به این ریل ها که برای وصل آمده اند و حالا قرن هاست که فصل میکنند این ارتباط را….

====================
نوشته یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، اسماعیل آباد، قم – ۱۳۹۵

1