دنیایش همین بود

0
4

وقتی گفت میلاد برای لیگ برتر انتخاب شده، چشمانش از پشت اشکهایی که نمی توانست جلویشان را بگیرد برق میزد
دنیایش همین است :
چند متراتاق با اندک اثاث باقی مانده از زندگی قبلی…
همسرش در زدان است وبرای گرفتن رضایت شاکی خصوصی شوهرش همه چیز را می فروشد و وقتی می فهمد به جرم دیگری ابد خورده است که دیگر هیچ چیز ندارد…
پول پیش خانه را قرض کرده بود و برای امرار معاش از معلولی نگه داری میکرد.
در خانه اش هیچ نبود…

=====================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – ۱۳۹۵

5