خواب بودم، خواب …

0
4

سالها شب زنده دار بودم
اما خواب بودم
امشب می خواهم بیدار بمانم
میگویند در شب قدر، عشق از آسمان به زمین می بارد
اما امشب ، در میان کودکان آسمانی ، عشق از زمین به آسمان می بارد.

===================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – پاکدشت – تهران – ۱۳۹۵

17