تو به خودت نگیر !!!!

0
6

روز_جهانی_کودک اما به قول دوستان تو به خودت نگیر !
روزهایی که شاید به جز سنگ و خاک وآفتاب داغِ ۴۷ درجه چیزی به خودت ندیدی.
روزهایی که با پای برهنه روی شن های داغ قدم گذاشتی تا آب را از فرسخ ها دور تر برای خانواده ات بیاوری . روزهایی که با غروب خورشید روز تو هم تمام شده و چشمانت جز تاریکی چیز دیگری نمیبینند . تاریکی را در روز حس میکنی و در شب بدون هیچ نوری آن را لمس میکنی .
در تقویم روز جهانی کودک است. اما کسی نیست که بگوید توحتی زندگی هم نکردی چه برسد به کودکی. به خودت نگیر این دروغ بزرگ تقویم را !

=======================
نوشته یکی از اعضا تیم شناسایی طرح کوچه گردان ,مناطق محروم مرزی استان کرمان و سیستان و بلوچستان – ۱۳۹۵

11