بعد از کتک های اولین مرد زندگی اش نوبت به طنین دلنواز پسرش رسید

0
6

زنی که از دست کتک های شوهرش در امان نبود و در کنار خانواده شوهرش از پسرش نگه داری میکرد و سر پرستی اش را به عهده داشت. از طریق کارهای خانگی خرج خانه را در می آورد و روزگار شان را میگذراندند .
امیدش به تنها پسرش بود که با قلب کوچکش قرآن را از حفظ برایش میخواند و آرزویش این بود که تکیه گاه و قهرمان زندگی مادرش شود .

====================
دلنوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – ۱۳۹۵

2