همه ی شما مسئولید و از همه شما بازخواست میشود

0
5

علی(ع) : “کلکم مسئول و کلکم راء”
یعنی همه ی شما مسئولید و از همه شما بازخواست میشود.

حال ما در سوگ جان علی ننشستیم؛ ما سوگوار عدالت او هستیم و درد آشنای اش…

یالوم؛روانشناس اگزیستانس میگه: در همین لحظه که در حال نوشتنم در گوشه ی دیگری از جهان، انسان های زیادی گرسنه اند. اگر ژان پل ساتر بود میگفت من در برابر این گرسنگی مسئولم. البته من اعتراض می کردم: من نمیدانم آنجا چه خبر است و برای تغییر این وضع اسفبار کار چندانی از دستم بر نمی آید. ولی ساتر می گفت: این منم که انتخاب کرده ام بی خبر بمانم به جای آنکه خود را درگیر این وضع کنم، در این لحظه خاص فقط بنویسم. می توانستم فراخوانی بدهم و اعانه جمع کنم یا از طریق ارتباطاتی که در اصحاب رسانه دارم. توجه همگان را به وضع موجود جذب کنم، ولی انتخاب کرده ام آن را نادیده بگیرم. من در برابر آنچه می کنم و آنچه انتخاب می کنم که نادیده بگیرم، مسئولم؛ من میگم: یالون حس بی پایان درد ساتر رو خوب فهمیده؛ اما بدترین وضع ما همان است که او درست فهمیده: مقابل همه آنچه نادیده می گیریم، مسئولیم، نمی دانم حالا کجا باید تاوان بدهیم؟ یا شاید داریم می دهیم و نمی فهمیم.

======================

نوشته یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، مشهد، ۱۶/۳/۹۵

11