منظره پشت بام های خانه ما شهر است …

0
8

منظره پشت بام های خانه ما شهر است …

پر از رنگ و لعاب و چراغ و ساختمان های سر به فلک کشیده…
پر از کولر های آبی و گازی و دودکش هایی که سرما و گرما را برایمان بی معنی می کند…
منظره پشت بام خانه تو اما تا چشم کار میکند خاک است و بیابان و کوره و خانواده ات که ساعت ها زیر آفتاب داغ کار میکنند…
پشت بام خانه تو زمین بازی ات است …
مامن تمام کودکی هایت…
بی هیچ کولر و دودکش و دیش و …
چقدر فرق است بین خانه من و تو…

===================

نوشته یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، مشهد، ۱۶/۳/۹۵

8