یکی از داستان های کوتاهِ دنیا (قسمت سوم)

0
9

قسم به شیشه ی شربتی که درد یخچال خالی را درمان نکرد…

و قرصی که مسکن نبود … این درد را چاره باید …

=========================

نوشته یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق ، ایلام  ۲۰/۳/۹۵

آیین کوچه گردان عاشق 1394 - کردستان