من کجای این جهانم

0
6

تو،

وسط قایم باشک های کودکی ات

من،

لابلای شرمندگی های نبودنم

هر دو گمیم و از خود بیرون

من چشم هایم پر از بغض

دهانم پر از اشک  !!!

تو چشم هایت پر از خنده

لبهایت پر از امید  !!!

خدا را کجای خانه ات نشانده ای که اینهمه قوی هستی؟

=======================

نوشته یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، مشهد، ۱۶/۳/۹۵

2