گزارش تیم شناسایی مناطق مامازند ،قوهه؛جیتو و فرن آباد و شهرک انقلاب ؛حصارامیر ؛کوره پاکدشت :

0
3

خانواده های ساکن مناطق مذکور ایرانی و افغان هستند، اغلب والدین سواد ندارند و کودکان محروم از تحصیل و فاقد اوراق هویت زیادی شناسایی شده است. شغل کودکان کار، زباله گردی و کار در کارخانه است. فقر فرهنگی و فقر مالی بیداد می کند و تعدادی از مردان خانواده ، خانه را ترک کرده اند، بیکاری کارگران فصلی مشاهده شد و در حین شناسایی دو مورد کودک مبتلا به اعتیاد در سن های دو سال و دوازده سال مشاهده شد.

=====================

گزارش شناسایی آیین کوچه گردان عاشق – تهران – ۱۳۹۵

te-mi-004