باید به خانه های گم شده ی شهر برویم

0
3

باید برداریم

باید این کیسه های جا مانده ی علی (ع) را از زمین برداریم

باید به خانه های گم شده ی شهر برویم

به کوچه های …

به دل هایی که هنوز کورسویی از امید درونشان باقیست

باید علی(ع)  را باری دیگر در کوچه های یتیم شهر زمزمه کنیم

احیا همین شب هایی ست که بیداری امان علی گونه باشد

علی (ع) یار میخواهد برای کیسه های بر زمین مانده …

=====================

نوشته یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، مشهد، ۱۶/۳/۹۵

1