آقای م.ر پدر خانواده، صاحب یک فرزند ۱ساله بدون شناسنامه و یک دختر ۱ساله است.

0
4

آقای م.ر  پدرخانواده صاحب یک فرزند ۱ساله ی بدون شناسنامه و یک دختر ۱ساله است.

وی به دلیل تصادف با یک چوپان ۶ ماه حبس بوده و مبلغ ۲۱-۲۲ میلیون بدهکار است که به صورت اقساط ، ماهانه ۷۰۰ هزار تومان پرداخت می کند . همسر خانواده دچار بیماری دیابت است و مادر خانواده به دستفروشی در مترو برای تامین اجاره خانه، قسط دیه و مخارج خود و فرزندان مشغول است.
آنها آب آشامیدنی مناسبی نداشتند و آب تصفیه شده می خریدند.

====================

گزارش شناسایی کوچه گردان عاشق – تهران – ۱۳۹۵