گزارش شناسایی کوچه گردان عاشق – استان قم

0
6

کمیته شناسایی همایش کوچه گردان عاشق استان قم امسال در نظر دارد علاوه بر شهر قم روستاهای اطراف را هم مورد شناسایی قرار دهد، به همین منظور در ادامه شناسایی های صورت گرفته از  روستاهای استان در روز اول انجام شناسایی روستا برای اجرای طرح کوچک گردان دو روستای میرآباد و صفرآباد مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند.

روستای صفرآباد به خاطر داشتن یک حلقه چاه و مشکل تامین آب تقریبا خالی از سکنه بوده و خانواده های زیادی در آن زندگی نمی کردند و بیشتر خانوارها تنها برای گذران چند روز و معمولا برای  تعطیلات اخر هفته به این روستا سفر می کنند.

در روستای میرآباد نیز حدود ۸۰الی ۹۰ خانوار زندگی می کنند، کارمردان روستا عموما کارگری و کشاورزی است، اعتیاد در روستا بسیار فراگیر و به گفته ی خانم های محل تعداد زیادی از مردان خانواده ها بیکار هستند و تریاک یا شیشه استفاده می کنند و مصرف تریاک عرف روستاست.

=======================

گزارش شناسایی آیین کوچه گردان عاشق – صفرآباد/میرآباد – قم – ۱۳۹۵

Qo-001