باقی عمر را با واقعیت های جهان پیرامونمان سپری کنیم …

0
4

خانواده ای با ۱۲ بچه در شدیدترین فقر مادی و بهداشتی به سر می برند. هیچکدام از این ۱۲ تن، هویتی ندارند و به جبر بد سرشت زمانه محروم از تحصیلند، همه این ۱۲ تن در کاشانه ای(به احترام ساکنان خانه) به وسعتی برابر با اتاق خواب تک تک ما ها روزگار می گذارنند و تنها آورده شان که به کمک مادر و فرزندان بدست می آید، سوزن زدن کامل شانه سر به قیمت ۴۰ تک تومان هست، در ماه بیش از ۵۰۰ شانه نمیتوانند سوزن بزنند؛ یعنی نهایتا ۲۰ هزار تومان برای یک ماه و حداقل ۱۴ نانخور!

آری به راستی فراموشی این ۱۲ معصوم غریب، روح ۱۲ معصوم آشنا را شکنجه می دهد.

پرده ها را کنار بزنیم و باقی عمر را با واقعیت های جهان پیرامونمان سپری کنیم…

======================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، تهران  ۱۷/۳/۹۵

te-es-009