آمده ایم تا سکوت را بشکنیم

0
11
آیین کوچه گردان عاشق - کوهدشت-خرم آباد، 1395

پا در قدم گاه رنج کودکان سرزمینمان گذاشته ایم، اینبار در بین مردمان سخت کوش و رنجورِ “کوه دشت” که رنجشان به عظمت کوه هایش به سینه ی آسمان رسیده و دلی پر از درد به وسعت دشتهایش دارند.

اینجا آمده ایم تا برای برقراری عدالت و مهر و عشق و دوستی سکوتمان را بشکنیم.

آمده ایم تا ببخشیم

آمده ایم تا عشق را؛

ایمان را؛

بودنمان را قسمت کنیم و غنی برویم

آمده ایم تا جای خالی ای را پر کنیم

که فقط و فقط با حضور و بودنمان پر می شود.

با دستی از دوستی و مهر آمده ایم تا لبخند را بر لبان کودکان و زنان و مردان آزاده اش هدیه دهیم.

اگر شما هم چنین میخواهید پس برخیزید تا از خویش برون آییم و سرزمین خودمان را بسازیم با صلح و عشق و آزادگی

==========================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، منطقه کوهدشت، خرم آباد، ۱۶/۳/۹۵ 

آیین کوچه گردان عاشق - کوهدشت-خرم آباد، 1395
آیین کوچه گردان عاشق – کوهدشت-خرم آباد، ۱۳۹۵