دعاهای آن مادر …

0
4

چقدر زیباست که داشتهایمان را با کسانی تقسیم میکنیم که آبروی خود را به شکم های گرسنه شان ترجیح میدهند و با دلی پاک دستهایشان را به سوی معبودی دراز میکنند که همه دارایی ما از آن اوست. درب خانه مادری را زدیم که در اوج نداری با روی باز ما را مهمان خانه اش کرد.خانه ای ساده و گلی و اما پر از مهر و صفا همان چیزهایی که در خانه های پر زرق و برق ما دیگر کمرنگ شده است،وقت رفتن شد و دعاهای آن مادر که خستگی ساعتهای ما در آن گرمای سخت را به فراموشی سپرد.

========================

نوشته یکی از اعضای تیم کوچه گردان عاشق – بیرجند – ۱۳۹۴