فطریه عام، فطریه خاص ؟

0
5

بر اساس کتاب توضیح المسائل فطریه بخش معینی از مال است که در پایان ماه مبارک رمضان و شب عید فطر کنار گذاشته می‌شود تا با هدف فقرزدایی و رفع نیاز مستمندان به کار گرفته شود.

همچنین فطریه عام و فطریه خاص به صورت زیر در نظر گرفته می شوند:

فطریه عام: فطریه عام فطریه ای است که تنها برای عموم مردم قابل استفاده است.

فطریه خاص: فطریه خاص فطریه ای است که تنها برای سادات قابل استفاده است.

*** شما عزیزان می توانید برای پرداخت فطریه و کفاره به بخش اهدای برکت در وبسایت کوچه گردان عاشق مراجعه نمائید ***

http://kuchegardan.sosapoverty.org/shop/

فطریه