کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده < گزارش 23>

0
3

گزارش بیست و سوم، جمال جوانی از ایذه
=============
جمال جوان ایذه ای دچار ضایعه قطع نخاع شده و بخاطر مشکلات شدید دچار زخم بستر نیز می باشد. برای هزینه های درمانش نیاز به کمک دارد.
—————————
www.sosapoverty.org
www.facebook.com/sosapoverty
www.kuchegardan.org
—————————-
با ما تماس بگیرید: ۸۸۹۳۰۸۱۶ و ۶۶۸۷۶۸۴۲
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

23