مرد این خانه مدت هاست یک زن است

0
4

اینکه یک بچه ات را خیلی سال باشد که ندیده باشی سخت است نه؟ یک پسر داشته از شوهر اولش که نمی بیندش، اما از شوهر دوم یک پسر ۹ ساله دارد،سه سال است که تنهاست…حساب که بکنی شاید از اول هم آذر تنها بوده است….

خانه تاریک بود،خیلی تاریک،انگار برق نبود و نمور مثل زیر زمین،بسیار مرطوب و داغ انگار کن که اینجا شرجی است … کارگر خیاطی بود و حقوقش انقدر کم بود که حتی نمی دانست چطور تقسیمش می کند که به کرایه خانه و باقی خرج ها می رسد.

=====================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – اسلامشهر– ۱۳۹۴