این خانه تاریک است

0
5

خانه پر از کودک بود ،سه فرزند ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ ساله، حسین و مهدی و شیرین، نوه های یک پدربزرگ و مادربزرگ،هرکدام از یک فرزند، نوه عزیز است درست، اما اینکه بچه ها بگذارند و بروند که مادر ۷۰ ساله و پدر ۸۰ ساله از آنها نگهداری کنند شیرینی ؟

یارانه میگیرند اما دو تا از بچه ها بیمه نیستند، حقوق بازنشستگی کفاف نمی دهد. دارم فکر می کنم که شیرین ۱۴ ساله دخترانگی هایش را با چه کسی در میان بگذارد؟ ،

گاهی چراغ کافی نیست، باید نور دیگری روشن باشد.

====================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – اسلامشهر– ۱۳۹۴