گستردگی تعداد کیسه های کوچه گردان عاشق توزیع شده در سراسر کشور در سال ۱۳۹۴

0
3

امور مالی جمعیت امام علی، گستردگی تعداد کیسه های کوچه گردان عاشق توزیع شده در سراسر کشور را بدین شرح اعلام کرد.

گستردگی-کیسه-ها

———————————
‫#‏کوچه_گردان_عاشق‬
www.kuchegardan.org
با ما تماس بگیرید: ۵۵۶۰۳۴۳۶ و ۵۵۱۵۴۱۶۵ و ۸۸۹۳۰۸۱۶
#کوچه_گردان_عاشق
‫#‏جمعیت_امام_علی‬
fb/sosapoverty
in: @imamalisociety
tw: @imamalisociety
gp: /+SosapovertyOrg